Privacyverklaring

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Timyo Cycle B.V., gevestigd aan Stepvelden 1, 4704 RM Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://.timyocycle.com

Voltastraat 11, 6902 PT Zevenaar

E-mail info@timyocycle.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timyocycle.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Timyo Cycle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Timyo Cycle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Timyo Cycle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TimyoCycle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Timyo Cycle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van klanten worden wettelijk verplicht 7 jaar bewaard en vervolgens verwijderd.

Alle overige persoonsgegevens worden uiterlijk binnen 2 jaar verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Timyo Cycle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Timyo Cycle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Timyo Cycle gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Timyo Cycle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens helpen ons om onze website te optimaliseren en verbeteren. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Om geautomatiseerde spam op onze formulieren te bestrijden, maken wij verder gebruik van Google reCAPTCHA. Hiermee kunnen wij een onderscheid maken tussen mensen en geautomatiseerde bots. De hiervoor gebruikte marketing cookies van Google verzamelen de volgende gegevens: een complete pixel voor pixel snapshot van het browserscherm, gebruikte browser plugins, alle door Google geplaatste cookies over de laatste 6 maanden, het aantal muisklikken dat gedaan is binnen het scherm, de CSS (cascading style sheet) stijlinformatie van de desbetreffende pagina, alle gebruikte JavaScript objecten van de pagina, de datum en de gebruikte browsertaal.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies verwijzen wij u graag verder naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Timyo Cycle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@timyocycle.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Timyo Cycle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Timyo Cycle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@timyocycle.com. Timyo Cycle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Timyo B.V.

Timyo B.V.

Stepvelden 1
4704 RM Roosendaal
Nederland

info@timyocycle.com

Timyo B.V. staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 62441140.